Privacybeleid

Gecreëerd op 1 april 2005
Herzien op 2 juli 2018
Showa Glove Co., Ltd.
Algemeen directeur
Shuji Kondo

SHOWA Glove Co. (SHOWA) kan persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verwerken wanneer u gebruikmaakt van onze website (chemrest.com). Wij begrijpen dat u zich bewust bent van het belang van uw eigen privacy en daarop let. Wij houden daar serieus rekening mee. Bij SHOWA zijn we graag duidelijk over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring beschrijft het beleid en de praktijken van SHOWA betreffende het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens en zet uw privacyrechten met inachtneming van de AVG uiteen. Door onze website te bezoeken, aanvaardt u de praktijken die in deze privacyverklaring worden beschreven en stemt u ermee in. Wij erkennen dat gegevensbescherming een voortdurende verantwoordelijkheid is en werken deze privacyverklaring daarom van tijd tot tijd bij wanneer we nieuwe praktijken voor persoonsgegevens toepassen of een nieuw privacybeleid aannemen.

1.Contactgegevens

Showa Glove Co. is de verwerkingsverantwoordelijke met hoofdkantoor te Tohori 565, Himeji, Hyogo, JAPAN. Als u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring hebt, kijkt u onder 11. “Vragen”.

2.Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op bezoekers van onze website (chemrest.com).

3.Welke persoonsgegevens verwerken wij?

SHOWA verwerkt persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan onze website zijn gegenereerd en persoonsgegevens die we uit andere bronnen hebben verkregen, zoals de sociale media die aan onze website zijn gekoppeld:
Door u verstrekte persoonsgegevens: contactgegevens en andere persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot naam, leeftijd, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres, die via contactformulieren of andere webformulieren zijn verstrekt. De meeste diensten die via de website worden aangeboden kunt u gebruiken zonder uw persoonsgegevens te verstrekken.
Via onze website verkregen of op onze website gegenereerde persoonsgegevens: IP-adres, uw surfgedrag op de website, zoals informatie over uw eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bezochte pagina’s en de manier waarop u op de website surft.
Andere persoonsgegevens: onze diensten zijn dynamisch en we introduceren vaak nieuwe functies, waarvoor mogelijk nieuwe informatie verzameld moet worden. Als we wezenlijk verschillende persoonsgegevens verzamelen of ons gebruik van uw gegevens wezenlijk veranderen, informeren we u en kunnen we ook deze privacyverklaring wijzigen.

4.Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en knoppen van sociale media. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de koppelingen binnen deze site die naar andere websites verwijzen. Als u een koppeling van de website naar een website van een derde gebruikt, is SHOWA niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van deze sociale media. SHOWA is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en sociale media. Wij raden u aan om de privacyverklaringen te lezen op de andere websites die u bezoekt.

5.Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor diverse doelen:
U informeren over diensten. Wij gebruiken de gegevens om u over de producten en diensten van SHOWA te informeren door brieven en e-mails naar u te sturen en diverse campagnes uit te voeren.
Verlenen van diensten. Wij gebruiken de gegevens om producten aan kopers te leveren.
Ondersteunen van klanten. Wij gebruiken de gegevens (waaronder mogelijk uw berichten) die nodig zijn om verzoeken, aanvragen, klachten en serviceaangelegenheden (bv. bugs) te onderzoeken, te beantwoorden en op te lossen.
Uitvoeren van tests en enquêtes. Wij gebruiken de gegevens om vragenlijstonderzoeken en productcontroletests uit te voeren.
Verbeteren en beveiligen van onze website (chemrest.com). Wij gebruiken de gegevens die we van u hebben om onze diensten te verlenen, te ondersteunen en relevanter en nuttiger te maken voor u en anderen.
Opstellen en analyseren van gebruikersstatistieken. Wij gebruiken de gegevens om overzichten te produceren die u niet identificeren. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om statistieken over onze gebruikers of de demografische verdeling van bezoekers van onze site te genereren.
Veiligheid en onderzoek. Wij gebruiken uw gegevens als we denken dat dit nodig is voor de veiligheid of om onderzoek te doen naar mogelijke fraude of andere inbreuken op deze privacyverklaring en/of pogingen om onze bezoekers schade te berokkenen.

6.Rechtsgronden voor de verwerking

De belangrijkste rechtsgronden waarop SHOWA zich baseert zijn:
1. Toestemming: u hebt altijd het recht om een gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking;
2. (Sluiten van) een overeenkomst: wij verwerken uw persoonsgegevens als en voor zover dat nodig is om een overeenkomst aan te gaan of uit te voeren;
3. Een wettelijke verplichting;
4. Uw vitale belangen: om deze zo nodig te beschermen; en/of
5. Een gerechtvaardigd belang: wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als we een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk plegen op uw privacy.

7.Bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard en zo snel als redelijkerwijs mogelijk gewist om de doelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens te verwezenlijken (zie punt 5) of wanneer we een doorlopende en gerechtvaardigde zakelijke reden daarvoor hebben (bijvoorbeeld om u een dienst te verlenen waarom u hebt verzocht of om aan toepasselijke wettelijke, belasting- of boekhoudeisen te voldoen).

Wanneer we geen doorlopende en gerechtvaardigde zakelijke reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, verwijderen of anonimiseren we ze of, als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens in back-uparchieven zijn opgeslagen), slaan we uw persoonsgegevens veilig op en schermen we ze van verdere verwerking af totdat verwijdering mogelijk is.

Als u vragen over onze gegevensbewaartermijnen hebt of nadere informatie hierover wilt, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

8.Delen van persoonsgegevens met derden

Soms moeten wij uw persoonsgegevens met derden delen:
Dienstverleners. Wij kunnen dienstverleners (verwerkers) gebruiken om ons te helpen bij het verlenen van onze diensten (bv. onderhoud, analyse, audit, betalingen, fraudeopsporing, marketing en ontwikkeling). Voor zover dat redelijkerwijs nodig is om deze taken namens ons te verrichten, hebben zij toegang tot uw gegevens en ze mogen deze niet voor andere doelen bekendmaken of gebruiken. De verwerkers mogen uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies verwerken. Zo bijvoorbeeld werken we met IT-dienstverleners die ondersteuning bieden om onze systemen veilig en stabiel te laten werken. Als we een derde inschakelen om uw persoonsgegevens te verwerken, doen we een grondig antecedentenonderzoek naar die derde en oefenen we passend toezicht op die derde uit om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden beheerd. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met verwerkers die aan de in de AVG vastgelegde eisen voldoen.
Wettelijke bekendmakingen. Het kan zijn dat we uw gegevens moeten delen wanneer dat volgens ons wettelijk vereist is of om uw en onze rechten en veiligheid te beschermen. Het is mogelijk dat we informatie over u bekend moeten maken wanneer dat door een wet, dagvaarding of andere juridische procedure wordt geëist of als we te goeder trouw menen dat de bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is. Wij proberen bezoekers te informeren over wettelijke verzoeken om hun persoonsgegevens wanneer wij dat passend achten, tenzij een wet of gerechtelijk bevel dat verbiedt of wanneer het verzoek een noodgeval is. Wij kunnen dergelijke verzoeken betwisten wanneer wij van mening zijn dat ze te ruim geformuleerd zijn, vaag zijn of het nodige gezag missen.
Wijziging van zeggenschap of verkoop. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen als onderdeel van een verkoop, fusie of wijziging van zeggenschap of als voorbereiding op een van deze gebeurtenissen. Andere entiteiten die ons of een deel van ons bedrijf kopen, hebben het recht om uw gegevens te blijven gebruiken, maar alleen voor de doelen en op de manier zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij u anders overeenkomt.
Commercieel gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doelen.

9.Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte

Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens moeten doorgeven aan derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Wij geven persoonsgegevens alleen aan partijen buiten de EER door als voor een passend niveau van bescherming van de persoonsgegevens wordt gezorgd of als specifieke waarborgen aanwezig zijn (bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardcontractbepalingen (voor gegevensbescherming) van de EU) of als een wettelijke afwijking of uitzondering van toepassing is.

10.Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met de AVG en toepasselijke wetgeving en afhankelijk van de omstandigheden hebt u rechten met betrekking tot:
Informatie, inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens: u hebt het recht om informatie te ontvangen over het soort en de inhoud van de persoonsgegevens die door SHOWA of derden opgeslagen of verwerkt worden en om te verzoeken om correctie en/of wijziging van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die worden bewaard;
Wissing en beperking van persoonsgegevens: onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om te verzoeken om beperking van de verwerking of wissing van uw persoonsgegevens;
Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of verzoeken om het gebruik ervan te beperken;
Overdraagbaarheid van gegevens: u kunt verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens en om deze aan een derde door te geven.
Als u vragen hebt, kijkt u onder 11. “Vragen”. Wij helpen u dan met de procedure.

11.Vragen

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u per e-mail contact opnemen met onze Klantenservice (glove-support@showaglove.co.jp).

12.Klachten?

Als u klachten hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar glove-support@showaglove.co.jp of te bellen naar +81 (0)120 641245. Wij helpen u graag om een oplossing te vinden. Als uw klacht na het contact met ons niet is opgelost, kunt u zich richten tot uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

13.Wijzigingen

Wij toetsen onze privacyverklaring regelmatig en daarom kan ons privacybeleid nu en dan veranderen. Wijzigingen in ons privacybeleid publiceren we op deze pagina en als de wijzigingen belangrijk zijn, zorgen we voor een opvallendere mededeling (waaronder, voor bepaalde diensten, een website of e-mailbericht over wijzigingen in ons privacybeleid). Het feit dat u onze website blijft gebruiken na publicatie of verzending van een mededeling over onze wijzigingen in deze privacyverklaring, betekent dat u instemt met de bijgewerkte privacyverklaring.

Sluiten

AFMELDEN.